ملاقات با مسیح

اگر تابحال خداوند عیسی مسیح را ملاقات نکرده اید !

– خوشحال میشویم این افتخار را داشته باشیم تا این آشنایی را ایجاد کنیم. او امروز زنده است و شناخت او مهمترین کاری است که در زندگی خود در این دنیا و دنیای باقی میتوانید انجام دهید.

۱. نامۀ پولس رسول به رومیان بروشنی حقایق بنیادینی را که باید برای ملاقات عیسی بدانید بیان میکند. مجموعاً این حقایق بعنوان انجیل شناخته میشوند که معنی آن “خبر خوش” است. در واقع بهترین خبری است که میتوانید بشنوید. پولس رسول چنین مینویسد: “همه گناه کرده اند و از جلال خدا قاصر میباشند.۲ ” چندان خبر خوبی بنظر نمیآید، ولی یک حقیقت است. همچنانکه که یوحنا نوشته است:

” خدا نور است و هیچ ظلمت در وی هرگز نیست.”۳ آنچه که ما را از جلال خدا قاصر میساز تنها یک گناه، یا یک سرکشی و نا اطاعتی است. حتی بهترین فرد از میان ما نیز در این میدان ناموفق بیرون آمده و هیچکار نمیتوان کرد. در نهایت و همچنان نه خیلی جذاب، “مزد گناه موت است”۴ تنها بهایی که میتوانیم درعوض گناهانمان بپردازیم مرگ خودمان است. درواقع بسیاری این بهاء را میپردازند چراکه ” مردم را یکبار مردن و بعد ار آن جزا یافتن مقرر است”۵ پس چگونه میتوانیم نجات بیابیم؟ مسلماً با عدالت و نیکویی خودمان نمیوانیم؛ همچنانکه کتابمقدس اعمال عادلۀ ما را به چیزی نجس و عصیان تشبیه میکند ۶. پس راه نجات چیست؟ با اینکه ” همه گناه کرده اند و از جلال خدا قاصر میباشند”، پولس نوشته است که ” به فیض او مجاناً عادل شمرده میشوند به وساطت آن فدیه ای که در عیسی مسیح است.”۷

چرا خدایی اینقدر مقدس باید برای مردم گناهکاری مثل ما چنین کاری بکند؟ بخاطر محبت بی اندازه اش که :”جهان را آنقدر محبت نمود (دوست داشت) که پسر یگانه اش را داد تا هرکه به او ایمان آورد هلاک نگردد بلکه حیات جاودان بیابد.”۸

اما اینکه خدا مارا بسیار دوست دارد باعث چشم پوشی او از گناهانمان نمیشود. برعکس، قداست او این الزام را ایجاب میکند که کفارۀ گناهان ما که همانا مرگ است، پرداخت شود.۹ با اینحال علاقۀ او به ما آنقدر زیاد است که “پسر یگانۀ خود را داد” تا کفارۀ گناهان ما بشود.۱۰ در واقع اثبات محبت و علاقۀ بی نهایت خدا نسبت به ما همین است که ” هنگامی که ما هنوز گناهکار بودیم، مسیح در راه ما مرد.”۱۱

تنها پاسخ منطقی در برابر عشقی اینچنین عظیم همان است که شنوندگان پطرس در نخستین موعظه اش دادند:”چون شنیدند دلریش گشته، به پطرس و سایر رسولان گفتند:”ای برادران چه کنیم؟” پطرس بدیشان گفت:”توبه کنید و هریک از شما به اسم عیسی مسیح بجهت آمرزش گناهان تعمید گیرید و عطای روح القدس را خواهید یافت. زیرا که این وعده است برای شما و فرزندانتان و همۀ آنانی که دورند یعنی هرکه خداوندخدای ما او را بخواند.”۱۲

و همانطور که پولس نوشته است، ” اگر به زبان خود عیسی خداوند را اعتراف کنی و در دل خود ایمان آوری که خدا او را از مردگان برخیزانید، نجات خواهی یافت. چونکه به دل ایمان آورده میشود برای عدالت و به زبان اعتراف میشود بجهت نجات.۱۳

بهترین راه برای اجرای این واقعیات، دعا کردن است. همانطور که پولس نوشته است:” زیرا هرکه نام خداوند را بخواند نجات خواهد یافت”۱۴

احتیاجی نیست که دعایتان طولانی و فصیح باشد. قرار نیست که خدا را تحت تاثیر قراردهید. او همه چیز را دربارۀ ما میداند و تحت تاثیر قرار نمیگیرد. آنچه او میخواهد فروتنی است. “زیرا خدا با متکبران مقاومت میکند و فروتنان را فیض میبخشد”۱۵ بنابراین قلب خود را با فروتنی واقعی به خدا تقدیم کنید، زیرا “قربانی های خدا روح شکسته است. خدایا دل شکسته و کوبیده را خوار نخواهی شمرد.”۱۶

اگر براستی می خواهید عیسی را ملاقات کنید، با فروتنی چنین دعا کنید:  خدایا اعتراف میکنم که بیشتر عمرم را برای خودم زندگی کردم. حتی در بهترین لحظات زندگیم نیز به تو اندک توجه کردم و تو را جلال دادم. بسیار دفعات گناه کردم، بیشتر از آنچه که بتوانم بشمارم، و برای رهایی از مرگ ابدی که بخاطر گناهانم لایق آنم هیچ راهی ندارم. از تو بسیار ممنونم که آنقدر مرا دوست داشتی که عیسی، پسر یگانه ات را فرستادی تا بخاطر گناهان من روی صلیب بمیرد. کسی که باید روی صلیب میمرد، من بودم و او جای مرا گرفت تا من بتوانم مجاناً بخشیده شوم.لطفاً گناهان مرا ببخش ای پدر. دیگر نمیخواهم زندگی خود محوری داشته باشم. باقی روزهای زندگی ام را میخواهم برای خداوند عیسی مسیح زیست کنم. حضور روح القدس تو را بر زندگی ام میخواهم. آمین

اگر این دعا را انجام دادید، این وعده ایست که از کتابمقدس میتوانید همواره بخاطر نگاه دارید: “اگر به گناهان خود اعتراف کنیم، او امین و عادل است تا گناهان ما را بیامرزد و ما را از هر ناراستی پاک سازد”.۱۷

FCNN  نخستین شبکه خبر مسیحیان فارسی زبان

دکمه بازگشت به بالا