اعتقاد نامه

 اعتقاد نامه مسیحی که ما بر آن باور داریم :

ما ایمان داریم به یک خدا٬ پدر قادر مطلق٬ خالق آسمان و زمین و همه چیزهای دیدنی و نادیدنی ٬ و نیز ایمان داریم به یک خداوند. عیسی مسیح ٬ پسر یگانه خدا٬ مولود از پدر پیش از خلقت جهان٬ نور از نور٬ خدای حقیقی از خدای حقیقی ٬ مولود و نه خلق شده ٬ هم ذات با پدر. توسط او همه موجودات خلق شده٬ به خاطر ما انسانها و برای نجات ما٬ وی از آسمان نزول کرد و از روح القدس و مریم باکره جسم گردید و انسان شد، در دوران حکمرانی پنطیوس پیلاطوس به خاطر ما مصلوب شد٬ رنج کشید و دفن شد. و در روز سوم٬ بر حسب کتب مقدس‏٬ از مردگان قیام کرد و به آسمانها صعود نمود. وی بر دست راست پدر نشسته است و مجددا با جلال ظهور خواهد کرد تا زندگان و مردگان را داوری کند.

ملکوت او را انتهایی نیست. و ایمان داریم به روح القدس٬ خداوند و حیات بخش صادر شده از پدر‏ و از  پسر. در کنار پدر و پسر٬ او باید پرستیده و تجلیل شود.

او توسط انبیا سخن گفته است؛ و ایمان داریم به یک کلیسای جامع که کلیسای رسولان است. برای آمرزش گناهان به یک تعمید معترفیم. ما منتظر قیام مردگان و حیاتی که در جهان آینده خواهد آمد هستیم.

آمین.
دکمه بازگشت به بالا